1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 70 میل عرض 200 طول متغیر-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

ورق سیاه اکسین 70 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 10080
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 60 میل عرض200 طول متغیر-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

ورق سیاه اکسین 60 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 8640
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 50 میل عرض 200 طول متغیر-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

ورق سیاه اکسین 50 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 7200
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 40 میل 600*200

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 40 میل 600*200-اهواز
تعداد واحد
وزن تقریبی 3840
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 35 میل 600*200-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 35 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 3360
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 30 میل 600*200-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 30 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 2880
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 25 میل 600*200-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 25 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 2400
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 20 میل 600*200-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 20 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 1920
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 15 میل 600*200-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 15 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 1440
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 12 میل 600*200-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 12 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 1152
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 10 میل 600*200-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 10 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 960
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 8 میل 600*200-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 8 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 768
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 70 میل عرض200 طول متغیر-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 70 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 10080
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 60 میل عرض200 طول متغیر-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

ورق سیاه اکسین 60 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 8640
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 50 میل 600*200-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 50 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 7200
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 40 میل 600*200

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 40 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 3840
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 35 میل 600*200-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 35 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 3360
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 30 میل 600*200 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 30 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 2880
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 25 میل 600*200-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین 25 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 2400
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 20 میل 600*200-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد اکسین
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه اکسین ST37 ضخامت 20 میل 600*200
تعداد واحد
وزن تقریبی 1920
قیمت تقریبی
70,000 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی