1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 15 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 15 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 1080
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 12 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 12 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 864
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 10 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 10 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 720
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 2 میل 250*125

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 2 میل 250*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 50
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 5میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 5میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 360
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 9 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 9 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 648
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 8 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 8 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 576
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 7 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 7 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 504
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 6 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 6 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 433
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 5 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 5 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 330
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 4 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 4 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 288
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 3 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 3 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 216
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 15میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 15میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 1080
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 12میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 12میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 864
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 8میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 8میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 576
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت10میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 10میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 720
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 6میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 6میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 432
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 4میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 4میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 288
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 3میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 3میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 216
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 4میل 200*100

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST37 ضخامت 4میل 200*100
تعداد واحد
وزن تقریبی 64
قیمت تقریبی
70,000 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی