1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ورق سیاه کاویانST37ضخامت20میل110*600-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 20میل 110*600
تعداد واحد
وزن تقریبی 1030
قیمت تقریبی
100,000 ریال
ورق سیاه کاویانST37ضخامت25میل600*125-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 25میل 600*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 1500
قیمت تقریبی
311,700,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 20میل 600*125 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 20 میل 600*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 1200
قیمت تقریبی
249,360,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 15میل 600*125 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 15 میل 600*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 900
قیمت تقریبی
187,020,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 12میل 600*125 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 12 میل 600*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 720
قیمت تقریبی
100,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 10میل 600*125 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 10 میل 600*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 600
قیمت تقریبی
100,000 ریال
ورق سیاه کاویانST37ضخامت 30میل 600*150 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

ورق سیاه کاویانST37 ضخامت 30 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 2160
قیمت تقریبی
464,724,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 20میل 600*150 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 20 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 1440
قیمت تقریبی
309,816,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 15میل 600*150 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 15 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 1080
قیمت تقریبی
323,362,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 12میل 600*150 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 12 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 864
قیمت تقریبی
195,393,600 ریال
ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 10میل 600*150 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 10 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 720
قیمت تقریبی
162,828,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 8میل 600*150 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 8 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 576
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 40 میل عرض 125 طول متغیر - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 40 میل 600*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 3600
قیمت تقریبی
100,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 35میل عرض125 طول متغیر - تهران

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 35 میل 600*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 2600
قیمت تقریبی
100,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 8میل 600*125- تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 8 میل 600*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 480
قیمت تقریبی
100,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 40میل عرض 150 طول متغیر - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 40 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 4500
قیمت تقریبی
145,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 35میل عرض 150 طول متغیر- تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 35 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 3000
قیمت تقریبی
145,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 25میل 600*150 - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 25 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 1800
قیمت تقریبی
387,270,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 40 میل عرض 150 طول متغیر- اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 40 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 4500
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 35میل عرض 150 طول متغیر - اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 35 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 3300
قیمت تقریبی
70,000 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی