1400/7/2

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

تیرآهن بال پهن ترک HEA سایز 24 سبک

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ترکیه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 710
قیمت تقریبی
188,899,083 ریال
تیرآهن بال پهن 30 سنگین کوتاه بلند ذوب آهن

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 1350
قیمت تقریبی
247,706,422 ریال
تیرآهن بال پهن ترک HEB سایز 24 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ترکیه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 1000
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن 20 سنگین کوتاه بلند ذوب آهن

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 700
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 90 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 3500
قیمت تقریبی
1,027,522,936 ریال
تیرآهن بال پهن ترک HEB سایز 22 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ترکیه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 840
قیمت تقریبی
223,486,239 ریال
تیرآهن بال پهن 18سبک کوتاه بلند ذوب آهن

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 410
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 80 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 3150
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن ترک HEA سایز 22 سبک

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ترکیه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 620
قیمت تقریبی
164,954,128 ریال
تیرآهن بال پهن 18 سنگین کوتاه بلند ذوب آهن

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 600
قیمت تقریبی
77,064,220 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 70 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 2800
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن 14 سبک کوتاه بلند ذوب آهن

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 290
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 65 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 2700
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 60 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 2500
قیمت تقریبی
779,816,514 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 55 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 2350
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 50 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 2250
قیمت تقریبی
619,266,055 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 45 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 2000
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 40 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 1830
قیمت تقریبی
503,669,725 ریال
تیرآهن بال پهن ترک HEB سایز 36 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 1700
قیمت تقریبی
646,000,000 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 34 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 1600
قیمت تقریبی
440,366,972 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی