1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

تیرآهن بال نیم پهن موازی سبک گروه ملی اهواز IPE سایز 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن بال نیم پهن موازی سبک گروه ملی اهواز IPE سایز 20
تعداد واحد
وزن تقریبی 244
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن سنگین فولاد ماهان IPE سایز 14

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن سنگین فولاد ماهان IPE سایز 14
تعداد واحد
وزن تقریبی 132
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 20
تعداد واحد
وزن تقریبی 250
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 20
تعداد واحد
وزن تقریبی 269
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 18

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 18
تعداد واحد
وزن تقریبی 195
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 16

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 16
تعداد واحد
وزن تقریبی 170
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 18

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 18
تعداد واحد
وزن تقریبی 226
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 16

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 16
تعداد واحد
وزن تقریبی 165
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 14

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 14
تعداد واحد
وزن تقریبی 123
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 16

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 16
تعداد واحد
وزن تقریبی 189
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 14

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 14
تعداد واحد
وزن تقریبی 122
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 14

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 14
تعداد واحد
وزن تقریبی 157
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 12

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 12
تعداد واحد
وزن تقریبی 125
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن ذوب آهن اصفهان IPE سایز 30

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/22

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 506
قیمت تقریبی
87,614,679 ریال
تیرآهن ذوب آهن اصفهان IPE سایز 27

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/22

تیرآهن ذوب آهن IPE سایز 27
تعداد واحد
وزن تقریبی 437
قیمت تقریبی
72,110,092 ریال
تیرآهن ذوب آهن اصفهان IPE سایز 24

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/22

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 370
قیمت تقریبی
64,678,899 ریال
تیرآهن ذوب آهن اصفهان IPE سایز 22

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/22

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 320
قیمت تقریبی
55,596,330 ریال
تیرآهن ذوب آهن اصفهان IPE سایز 20

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/22

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 270
قیمت تقریبی
45,137,615 ریال
تیرآهن ذوب آهن اصفهان IPE سایز 18

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/22

تیرآهن ذوب آهن IPE سایز 18
تعداد واحد
وزن تقریبی 255
قیمت تقریبی
33,302,752 ریال
تیرآهن ذوب آهن اصفهان IPE سایز 16

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/22

تیرآهن ذوب آهن IPE سایز 16
تعداد واحد
وزن تقریبی 187
قیمت تقریبی
26,880,734 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی