1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 102
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

تعداد واحد
وزن تقریبی 122.5
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 153
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 204
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 306
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 75
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 90
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 112.5
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 150
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 225
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 63
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 53
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 78
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 104
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 156
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 33.5
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 40
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 50
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 67
قیمت تقریبی
0 ریال
توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/15

تعداد واحد
وزن تقریبی 100
قیمت تقریبی
0 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی