1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پروفیل امید البرز ضخامت 2 میل 20*10-اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 5.8
قیمت تقریبی
1,173,299 ریال
پروفیل امید البرز ضخامت 2 میل 20*20-اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 7.2
قیمت تقریبی
1,616,459 ریال
پروفیل امید البرز ضخامت 2.5 میل 20*20-اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 8.8
قیمت تقریبی
1,821,354 ریال
پروفیل20*20 ضخامت 2 میل - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 7.1
قیمت تقریبی
1,576,330 ریال
پروفیل20*20 ضخامت 2.3 میل- تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 8.1
قیمت تقریبی
0 ریال
پروفیل30*20 ضخامت 2/5 میل--تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 11.3
قیمت تقریبی
0 ریال
پروفیل40*20 ضخامت 2/5 میل -تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 13.9
قیمت تقریبی
0 ریال
پروفیل20*20 ضخامت 2/5میل-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایر ان/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 8.8
قیمت تقریبی
0 ریال
پروفیل30*20 ضخامت 2/3 میل- تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 10.4
قیمت تقریبی
0 ریال
پروفیل30*20 ضخامت 2میل-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 9.2
قیمت تقریبی
2,040,349 ریال
پروفیل امید البرز ضخامت 2.5 میل 30*20-اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 11.3
قیمت تقریبی
2,335,676 ریال
پروفیل امید البرز ضخامت 2 میل 40*20-اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 11.5
قیمت تقریبی
2,505,734 ریال
پروفیل امید البرز  ضخامت 2 میل 60*40 - تهران

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 19
قیمت تقریبی
4,218,349 ریال
پروفیل60*30 ضخامت 2میل- تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 17
قیمت تقریبی
3,738,789 ریال
پروفیل40*20 ضخامت 2میل- تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 11.3
قیمت تقریبی
2,495,486 ریال
پروفیل80*40 ضخامت 2 میل-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 22.7
قیمت تقریبی
5,039,817 ریال
پروفیل امید البرز ضخامت 2 میل 30*50-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 16.9
قیمت تقریبی
3,741,009 ریال
پروفیل100*100 ضخامت 3میل-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 55.6
قیمت تقریبی
883,763 ریال
پروفیل80*80 ضخامت 2 میل-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 30.7
قیمت تقریبی
0 ریال
پروفیل70*70 ضخامت 2میل - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 26.6
قیمت تقریبی
6,882,569 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی