1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی

انواع خمکاری پروفیل

1400/اردیبهشت/13

0

از دیر باز در طراحی و معماری آثار بشری استفاده از خم و انحنا در زیبا کردن ظاهر اثر، نقش چشمگیری داشته است. پروفیل پر کاربردترین ماده اولیه ساخت بسیاری از مصنوعات فلزی است. استفاده از روش های خمکاری، عالوه بر افزایش قابلیت ساخت محصوالت با شکل های گوناگون سبب زیبا و دوست داشتنی تر شدن مصنوعات فلزی می شود.

شایستگی خمکاری پروفیل

شایستگی خمکاری پروفیل پروفیل ها به عنوان یکی از پر کاربردترین مواد اولیه ساخت مصنوعات فلزی به شمار می روند. همانطور که در فصل اول آموخته اید، دسته بندی های متفاوتی از آن ها وجود دارد که هر یک بنابر شکل و جنس کاربرد متفاوتی دارند. در این واحد یادگیری ابتدا نحوه خواندن اطالعات خم از روی نقشه در ابتدا بررسی می شود، سپس روش محاسبه طول اولیه پروفیل مورد نیاز برای ساخت مصنوع بر اساس نقشه ارائه خواهد شد. در نهایت روش های خمکاری پروفیل بیان می شود و تمرین های عملی طراحی شده تا هنرجویان به شایستگی برسند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی خمکاری پروفیل هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای خم از نقشه، انتخاب خمکن مناسب بر اساس نوع مصنوع و خمکاری انواع پروفیل خواهد بود.

خمکاری پروفیل

برای تولید مصنوعات ساخته شده از پروفیل عملیات های گوناگونی مانند برشکاری، خمکاری، مونتاژ و جوشکاری استفاده می شود. استفاده از خمکاری عالوه بر شکلدهی، در بسیاری از مواقع برای زیباترشدن مصنوع تولید شده استفاده میشود. خمکاری پروفیل ها به روش های گوناگونی انجام می شود.

روشهای خمکاری پروفیل

پروفیلهابه دو روش دستی و ماشینی خم میشوند

خمکاری دستی

در این روش، خمکاری با استفاده از قالبهای خم و یا ابزار کمکی همراه با اعمال نیروی مکانیکی انجام میشود..


استفاده از حرارت
در خمکاری دستی مواقعی که ضخامت قطعه زیاد می باشد میتوان از گرما استفاده نمود. پروفیلها را با قرار دادن داخل کوره یا گرما مستقیم شعله میتوان گرما داد. شکل) 3-8 ،)خمکاری کردن نبشی به کمک گرما را نشان میدهد. همانطور که در شکل صفحه بعد مالحظه میکنید خمکاری نبشی با این روش به تدریج و در چند مرحله صورت میگیرد. ابتدا لبه پروفیل را بین قالب و نگهدارنده میلهای ثابت کرده، سپس به صورت متوالی قسمتهای مشخصی از پروفیل را گرما داده و خم میکنند. شکل در سه مرحله کامل میشود در مرحله اول تغییر شکل ابتدایی جسم و در مرحله دوم بخش انتهایی کامل شده و سرانجام با گرما دادن فاصله بین دو قسمت، خمکاری تکمیل میگردد.


در بعضی موارد هنگام خمکاری با شعاع کم طرف داخلی منحنی احتمال چین خوردگی وجود دارد، با بهره گیری از گرما مشعل جوشکاری و ضربات مالیم چکش میتوان چین خوردگی را برطرف کرد.

تابگیری پروفیلها
پروفیلها را معمولا به وسیله عملیات چکش کاری و یا به طور مکانیکی به کمک دستگاه های پرس هیدرولیکی مخصوص، تابگیری میکنند

تابگیری با چکش
معمولا پروفیلها را با استفاده از سندانهای صاف یا محدب، با وارد آوردن ضربات چکش در محلهای پیچیده صافکاری و تاب گیری میکنند


در شیوهای دیگر، با قرار دادن پروفیل و ثابت کردن آن به کمک یک یا دو آچار F ، میتوان پیچیدگی آنها را برطرف کرد.


تابگیری ماشینی
در این شیوه، پروفیل را روی پایه های مستقر بر روی میز دستگاه، قرار می دهند. سپس محلهایی که تابیدگی دارند به وسیله سنبه دستگاه تحت فشار قرار می دهند. این فشار سنبه به آرامی تابیدگی پروفیل را برطرف می کنند. این نوع تابگیری بیشتر برای پروفیلهای سنگین کاربرد دارد

تابگیری فلنجی که توسط خمکاری دستی ساختهاید را روی صفحه صافی قرار داده و محل تاب و پیچیدگی را مشخص کنید. و به کمک چکش و آچارF ،پیچیدگی آن را از برطرف کنیدتکنیک فاقبری
برخی مواقع در خمکاری پروفیل ها در شعاع کم، دچار چین خوردگی می شوند. برای جلوگیری از این مشکل می توان از تکنیک فاقبری جهت خمکاری استفاده کرد. شکل )3-13 )خمکاری قوطی به کمک فاق بری را نشان میدهد.

زاویه فاق )α )برای برش از رابطه β-180=α بدست میآید که β در آن زاویه خم میباشد.در فاقبری قطعات ضخیم، ضخامت قطعه را باید در قسمت انتهایی برش در نظر گرفت و آن را به صورت یک ذوزنقه برید نه به صورت مثلث، تا امکان خمکاری صحیح وجود داشته باشد.

مقدارa با ضخامت قطعه نسبت مستقیم دارد، هرچه ضخامت بیشتر شود مقدار تختی ته فاق نیز افزایش مییابد و با زاویه محل خم نسبت معکوس دارد یعنی با افزایش زاویه مقدار تختی ته فاق کاهش مییابد. مقدارفاصله بین دو ضلع زاویه فاق را از رابطه 360/Eαπ=a تعیین میکنند که در آن E ضخامت پروفیل میباشد.


خمکاری ماشینی
خمکاری پروفیل های سنگین به روش دستی امکانپذیز نمیباشد. در این موارد از روش خم کاری مکانیکی استفاده می کنند
. خمکاری ماشینی با توجه به شکل و نوع ماشین مورد استفاده به چند دسته تقسیم می شود که عبارتند از: ) موارد خمکاری لوله

خمکاری سه غلطکی

استفاده از روش خمکاری سه غلطکی یکی از متداول ترین روشها در خمکاری ماشینی پروفیلها می باشد. در این دستگاه معمولا از 3 غلتک استفاد میشود که نیروی مورد نیاز برای خمکاری را روی پروفیل اعمال میکند. غلتکهای شکل دهنده به صورت عمودی یا افقی روی دستگاه نصب میگردند. معمولا غلتکهای 1و2 ثابت و غلتک شماره 3 متحرک می باشد و فاصله آن تا غلتکهای دیگر قابل تنظیم میباشد. فاصله غلطک ها متناسب با زاویه و شعاع خم تعیین و تنظیم میشود.


باید توجه داشت دستگاههای خمکاری سه غلطکی دارای محدودیت حداقل شعاع خم کاری می باشند. بر این اساس در انتخاب دستگاه به شعاع و زاویه خم محصول توجه شود.
با تعویض غلتکهای دستگاه، میتوان انواع پروفیلها را خم کرد.


مشخصه های خم
برای خمکاری پروفیلها به اطالعاتی شامل نوع و ابعاد پروفیل، شکل مصنوع و پارامترهای خم نیاز داریم.
پارامتر خم کاری کاربرد
شعاع R مقدار خمیدگی و انحنای ناحیه خم را نشان می دهد
زاویه θ مقدار تغییر شکل موردنیاز در پروفیل را نشان میدهد
مرکز ثقل G محاسبه طول اولیه
طول اولیه L طول پروفیل مورد نیاز برای خم کردن را نشان میدهد

محاسبه طول اولیه خم در پروفیل

شیوه محاسبه طول اولیه خم، برای پروفیلها مشابه محاسبه آن در ورق می باشد. با این تفاوت که در پروفیلها )قوطی، نبشی، سپری، ناودانی و تیرآهن( به جای محاسبه فاصله تا تار خنثی، می بایست در محاسبات فاصله تا مرکز ثقل در نظر گرفته شود.

تعیین مرکز ثقل قوطیتعیین مرکز ثقل سپری

مقالات مرتبط
ارسال نظر
نظرات